Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op veel voorkomende vragen.

Heb je toch nog een andere vraag?
Contacteer dan de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Telefoon: 0800 62 185
E-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

Alle info over het aanmelden voor schooljaar 2023-2024 vind je hier binnenkort.

 
1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 2 juni 2022 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zijn er in veel scholen al geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. 

2. Moet ik mijn kind aanmelden als het een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft?

Ook in het buitengewoon basisonderwijs werken alle scholen van alle netten, uitgezonderd de Joodse school Lamdeni, met een online aanmeldsysteem. Daarnaast melden ook drie scholen van buiten de stad Antwerpen mee aan. Om aan te melden voor een school van het buitengewoon basisonderwijs ga je naar meldjeaanbuo.antwerpen.be.

Er is een aparte brochure beschikbaar over het aanmelden/inschrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs. Je kan deze terugvinden op de website of vraag er naar bij je begeleidend CLB of school voor buitengewoon onderwijs.

Heeft je kind een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs en wil je hem of haar inschrijven in een school voor gewoon basisonderwijs? Dan kies je voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

3. Welke kinderen moet ik aanmelden?
 • Kinderen geboren in 2020 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden. Dit is óók zo voor kinderen die geboren zijn tussen 30 november 2020 en 31 december 2020. Zij gaan wel pas op 1 september 2023 effectief naar school.
   
 • Kinderen geboren in 2017 (leerplichtig vanaf volgend schooljaar), 2018 en 2019 die nog niet zijn ingeschreven in een school.
   
 • Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 naar een andere kleuter- of lagere school willen gaan.
   
 • Kinderen die overgaan van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en nu op een school zitten zonder automatische doorstroom.
4. Wanneer meld ik mijn kind aan?
 • Voor de voorrangsperiode (kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel) is dat tussen dinsdag 25 januari 2022 (9.30 uur) en donderdag 10 februari 2022 (17 uur).
   
 • Voor de tweede (reguliere) aanmeldperiode (alle andere kinderen) is dat tussen maandag 7 maart 2022 (9.30 uur) en donderdag 31 maart 2022 (17 uur).
5. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Je kan enkel een account aanmaken tijdens de aanmeldperiodes (zie vraag 4). Tijdens de voorrangsperiode kan je enkel een account maken indien je een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. Je kan tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de tweede periode aan te melden.

6. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

7. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen en Borsbeek. 

Je meldt je kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer  dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je  kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met vrije plaatsen.

Het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2022-2023 vind je terug op deze website bij info over scholen.
 • Voor de voorrangsperiode (kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel) is dat op 24 januari 2022 vanaf 12u. 
   
 • Voor de tweede aanmeldperiode (alle andere kinderen) is dat op 25 februari 2022 vanaf 12u.
8. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldingsperiodes wordt voor elke kleuterschool en lagere school een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn. Voor het geboortejaar 2020 en 2019 en voor het 1ste leerjaar, worden de aangemelde kinderen verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen (meer informatie zie vraag 10).

Er zijn drie groepen kinderen:
 • Kinderen van dezelfde leefentiteit

  Dit zijn kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op de school (meer informatie zie vraag 9). Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. Deze voorrang geldt enkel voor kinderen van dezelfde leefentiteit die in een kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).
   
 • Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school.

  Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld (meer informatie zie vraag 11).
   
 • Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: voorkeur voor de school en afstand tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (minstens 50% afstand). Bij info over scholen vind je een overzicht van de percentages per criterium tot het einde van de aanmeldperiode.

Let op: alleen bij de scholen die in jouw top 3 staan, doe je zowel mee met de plaatsen die op ‘voorkeur’ als diegene die op ‘afstand’ verdeeld worden.
Vanaf de vierde school op je keuzelijst maak je alleen kans op een plaats door de plaatsen die op ‘afstand’ verdeeld worden.

 • Voorkeur (maximaal 50 %)

  De plaatsen op voorkeur worden verdeeld op basis van toeval. Elk kind krijgt een randomnummer via een gerechtsdeurwaarder. Het kleinste nummer krijgt als eerste een plaats enzovoort.

  Let op! Om kans te maken op een plaats binnen het criterium ‘voorkeur’, moet de school in je top 3 staan. Ook moet de school kiezen voor het criterium ‘voorkeur’. Dat wil zeggen dat de school een bepaald % toekent aan het criterium 'voorkeur' én voldoende vrije plaatsen heeft. 

  Bijvoorbeeld: een school heeft 10 vrije plaatsen in de tweede kleuterklas en kiest ervoor om de plaatsen te verdelen volgens 30% voorkeur en 70% afstand.
  Dit betekent dat 3 plaatsen op basis van ‘voorkeur’ verdeeld zullen worden en 7 op basis van afstand.
   

 • Afstand (minimaal 50 %)

  Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4 verdeeld op basis van de 'kortste afstand' tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4 wordt verdeeld op basis van de 'woonafstand': de afstand van de school tot het officiële adres van het kind.
  De afstand wordt berekend in vogelvlucht en is gebaseerd op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

  Bijvoorbeeld: een school heeft 10 vrije plaatsen in de tweede kleuterklas en kiest ervoor om de plaatsen te verdelen volgens 30% voorkeur en 70% afstand.
  Dit betekent dat 3 plaatsen op basis van ‘voorkeur’ verdeeld zullen worden en 7 op basis van afstand.
  De plaatsen op afstand worden verder opgedeeld in: 25% op 'kortste afstand', dat zijn 2 plaatsen en 75% op basis van 'woonafstand', dat zijn 5 plaatsen.

  Eerst worden de plaatsen op 'voorkeur' verdeeld, dan de plaatsen op 'kortste afstand' en als laatste de plaatsen op 'woonafstand'. 

Let op:

 • Als er tijdens de voorrangsperiode of tweede (reguliere) aanmeldperiode onvoldoende plaatsen zijn voor het aantal aangemelde kinderen, dan worden deze criteria gebruikt.

Kinderen die geen plaats hebben, komen op de wachtlijst terecht. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school (woonafstand). Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden. Meer info over de wachtlijst vind je bij vraag 19.

 • Als er tijdens de voorrangsperiode of  tweede aanmeldperiode meer vrije plaatsen zijn dan het aantal aangemelde kinderen, dan krijgen ze allemaal een plaats zonder deze criteria te gebruiken.


Bekijk ook de video over de verdeling van de plaatsen.

9. Moeten kinderen van dezelfde leefentiteit dezelfde ouders hebben?

Neen, zij moeten niet dezelfde ouders hebben. De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).
10. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?

Alle leerlingen die aanmelden voor de instapklas, de eerste kleuterklas of het eerste leerjaar (de instroomjaren) worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen voor deze drie klasgroepen over deze twee categorieën volgens de richtlijnen. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen. 

Om te weten of je kind indicatorleerling is of niet, beantwoord je de volgende twee vragen.
 • Ontving het gezin tijdens schooljaar 2020-2021 of 2021-2022 een schooltoeslag?

  (De schooltoeslag ontvang je automatisch via jouw uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag en je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht als je een schooltoeslag ontvangt.)
   
 • Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad?

Als het gezin een schooltoeslag ontving en/of de moeder van het kind geen diploma of studiegetuigschrift van de derde graad heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven voor de instapklas, 1ste kleuterklas of het 1ste leerjaar. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. 

11. Ik werk voor een kleuterschool of lagere school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
 • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
   
 • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
   
 • Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
12. Waarom kies ik beter meer dan vijf scholen?

Als je je kind aanmeldt in de tweede aanmeldperiode, geef je de scholen door die jouw voorkeur hebben. Als je meer dan vijf scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de eerste school van je voorkeur niet. Het verkleint echter wel de kans dat je in geen enkele school van je voorkeur een plek hebt.

Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je top 3 ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor de eerste drie scholen worden de vrije plaatsen niet alleen toegekend op basis van afstand, maar ook op basis van voorkeur indien de school kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor je kind. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze (lees meer over wachtlijsten bij vraag 19). Je ontvangt daarvoor ook steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (MNGI) als bewijs van je plaats op de wachtlijst (meer info zie vraag 20).
 
13. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen doorgeven:

 • een officieel adres

  Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 14 of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
   
 • een werkadres

  Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.
De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 8). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.
 
14. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van een koopakte, huurovereenkomst,…

Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

15. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Ga dan naar een aanmeldpunt voor hulp bij de aanmelding of contacteer de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

16. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kies je een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen. Voor de aanmelding van kinderen van dezelfde leefentiteit (meer info zie vraag 9) en kinderen van personeelsleden kan je je gegevens wijzigen tussen 25 januari 2022 (vanaf 9.30 uur) en 10 februari 2022 (tot 17 uur). Voor alle andere kinderen tussen 7 maart 2022 (vanaf 9.30 uur) en 31 maart 2022 (tot 17 uur).

17. Wat moet iemand doen als ze geen computer of internet hebben?

Als iemand geen computer met internetverbinding heeft of niet met de computer kan werken, kan men in verschillende aanmeldpunten hulp krijgen om een kind aan te melden.

Op deze website vind je de lijst met aanmeldpunten. In deze aanmeldpunten helpen begeleiders stap voor stap om het kind aan te melden. Opgelet! Atlas is alleen op afspraak bereikbaar voor hulp bij het aanmelden.

Indien er geen hulp nodig is om het kind aan te melden, maar men wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan men terecht bij één van de webpunten. Om te weten wat het dichtstbijzijnde webpunt is en wat de openingsuren zijn, bel je de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
 
18. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Nadat je kind is aangemeld moet je het dus zeker inschrijven in de school. Contacteer hiervoor de school.

19. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen..

Komt er later toch een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat?
Dan kan je je kind in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven.
De school contacteert je dan. Geef daarom een correct telefoonnummer of mailadres op.

Let op: als je inschrijft in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.
Je kind behoudt alleen zijn/haar plaats op de wachtlijst bij scholen die hoger op je keuzelijst staan.

De wachtlijst geldt:

 • tot en met 30 juni 2023 voor kleuters geboren in 2020 
 • tot en met 7 oktober 2022 voor alle andere kinderen

Daarna beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden.

Je plaats op de wachtlijst kun je zelf opvolgen op deze website door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

20. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

21. Wat als er geen plaats is voor mijn kind? 

Vanaf 30 mei 2022 vanaf 10 uur vind je een overzicht met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'info over scholen'. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind. Vanaf 2 juni 2022 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plek naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de wachtlijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die wachtlijst(en) staan. Meer info: zie vraag 19.

22. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking. Vanaf 30 mei 2022 om 10 uur vind je een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'info over scholen'. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk of een aanmeldpunt samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind.
Vanaf 2 juni 2022 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode

Let op: je zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind dan wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van je voorkeur. 

23. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind van 29 april tot en met 24 mei 2022 inschrijven als je kind een plaats toegewezen kreeg via Meld je aan. Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan alleen nog inschrijven in een school vanaf 2 juni 2022 tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Vanaf 30 mei 2022 vanaf 10 uur vind je een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben op deze website bij info over scholen. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind. Vanaf 2 juni 2022 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen. 

Let op: je zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. 

24. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Geef je een volmacht?

Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: je volledige naam, de volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van je identiteitskaart, handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

25. Wil je meer info over het aanmeldsysteem?

Het centraal aanmeldsysteem is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online aanmeldsysteem krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldsysteem. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldprocedure geleid. Het aanmeldsysteem geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen en Borsbeek.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldsysteem wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

Tijdens onze infosessies geven we hier ook meer informatie over. Wanneer de infosessies doorgaan, vind je terug in de scholenlijst en op onze website bij ‘hulp nodig’.

26. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘Ombudsdienst Inschrijven’. Deze dienst is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De dienst onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je vindt het klachtenformulier op deze website hier en bij 'hulp nodig'. Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht van toekenning en/of weigering. Je kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer 0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.

27. Wat moet ik doen als ik een kind in adoptieprocedure wil aanmelden?

Zit je in een adoptieprocedure en verwacht je in de loop van volgend schooljaar een kind te verwelkomen in je gezin?
Weet je nog niet wat de naam, het rijksregisternummer of de leeftijd van het kind zal zijn?
Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.